Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. 2013, poz. 1422) Operator ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora, a także zakres odpowiedzialności Operatora.

1.2. Korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad ustanowionych niniejszym Regulaminem. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed założeniem Konta należy się uważnie zapoznać z treścią Regulaminu.

1.3. W zakresie  nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121), ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawa konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Operator – KSDG sp. z o. o. z siedzibą w Przybysławice 125A, 63-440 Raszków, na podstawie wpisu do KRS, NIP: 6222818649, zarządzający i administrujący serwisem zakochajsie.eu, email: kontakt@zakochajsie.eu.

2.2. Serwis – towarzyski serwis internetowy pod adresem zakochajsie.eu,

2.3. Konto – konto zarejestrowane i aktywowane w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi, po zalogowaniu się, zarządzanie swoimi danymi oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

2.4. Użytkownik – pełnoletnia osoba, posiadająca aktywne Konto,

2.5. Profil – prezentacja Użytkownika na stronie Serwisu, zawierająca dobrowolnie i samodzielnie wprowadzone przez Użytkownika dane, opis jego osoby oraz inne treści bądź elementy, w tym graficzne; Profil Użytkownika publikowany jest pod indywidualnym adresem strony Użytkownika w Serwisie,

2.6. Usługa Płatna – usługa, z której korzystanie jest uzależnione od uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z Cennikiem,

2.7. Abonament – okres na jaki została wykupiona usługa płatna,

2.8. Opłata – świadczenie pieniężne na rzecz Operatora, określone w Cenniku bądź w Regulaminie, której uiszczenie umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usługi Płatnej,

2.9. Cennik – opublikowane w Serwisie zestawienie opłat za dostęp do Usług Płatnych.

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

3.1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mają na celu kojarzenie Użytkowników za pomocą podanych przez nich kryteriów oraz umożliwienie Użytkownikom nawiązywania kontaktów towarzyskich.

3.2. Korzystać z usług oferowanych za pomocą Serwisu mogą pełnoletnie osoby fizyczne.

3.3. Operator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi umożliwiające Użytkownikom:

1) zakładanie indywidualnych Kont,

2) publikację swoich danych, wizerunku oraz opisu osoby Użytkownika, składających się na Profil Użytkownika na indywidualnej stronie Użytkownika,

3) nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami za pomocą udostępnionych w Serwisie kanałów komunikacji,

4) przeglądanie Profili innych Użytkowników o przeciwnej płci.

3.4. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu uzależniony jest od rejestracji Użytkownika, aktywowania Konta i wniesienia opłaty.

3.5. Korzystanie z Usług Płatnych możliwe jest po uiszczeniu Opłaty za pośrednictwem:

1) usługi SMS - użytkownik wnosi opłatę za Usługę Płatną wysyłając wiadomość tekstową (sms) o treści DPAMANT lub DPPROMO pod nr 92574. Koszt wysłania wiadomości tekstowej (sms) wynosi 30,75 zł (25 zł + 23% VAT).

2) usługi Przelewy24 - użytkownik wnosi opłatę za Usługę Płatną poprzez serwis Przelewy24 realizujący płatności internetowe wybranym przez użytkownika sposobem

Po dokonaniu płatności użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z pełnych funkcjonalności serwisu przez okres Abonamentu określony w Cenniku.

3.6. Realizacja usługi SMS, o której mowa w pkt 3.5, możliwa jest jedynie na terenie Polski i za pośrednictwem polskich operatorów, z którymi współpracuje dostawca usługi SMS dla Serwisu.  Dostawca usługi SMS współpracuje z operatorami sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile  oraz z  operatorami wirtualnymi: Cyfrowy Polsat i Sferia.

3.7. Usługi Płatne są świadczone na rzecz Użytkownika tylko i wyłącznie na jego wyraźne żądanie i po uiszczaniu Opłaty. Rodzaj i zakres Usług Płatnych oraz okres ich Abonamentu określa Cennik.

3.8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownik nie może udostępnić swojego Konta osobom trzecim.

3.9. Operator nie umożliwia zakładania w Serwisie Kont fikcyjnych.

 

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

4.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonicznej lub sieci Internet bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją Serwisu.

4.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet.

 

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa.

5.2. Korzystanie z Portalu nie może naruszać praw osób trzecich oraz przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

5.3. Użytkownik korzystając z Usług świadczonych przez Operatora powinien się powstrzymać od:

a) rozpowszechniania treści pornograficznych, handlowych i komercyjnych, rozsyłania spamu i niezamówionych informacji handlowych oraz treści naruszających prawa osobiste osób trzecich,

b) korzystania z Usług w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

c) korzystania z Usług w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Operatora lub uzasadnionym interesom Operatora,

d) modyfikowania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek utworów, baz danych i treści udostępnianych przez Operatora lub innych Użytkowników, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

e) podejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie Usług przez Operatora, w tym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,

f) publikowania danych, które umożliwiają innym Użytkownikom w sposób bezpośredni lub pośredni skontaktowanie się z Użytkownikiem, z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, aniżeli udostępnione przez Operatora.

5.4. Konto Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa może zostać zablokowane lub usunięte przez Operatora. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie konta powoduje bezpowrotne usunięcie indywidualnej strony Użytkownika i jego Profilu. Operator usunie blokadę Konta po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Operatora, celem przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

5.5. Użytkownik ma możliwość usunięcia własnego Konta w każdym czasie bez podania przyczyny.

5.6. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia jakichkolwiek treści umieszczonych na Portalu przez Użytkownika, w szczególności na indywidualnej Stronie Użytkownika, które są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa albo dobrymi obyczajami.

5.7. Treści publikowane w Serwisie powinny być w języku polskim.

5.8. Operator zastrzega sobie prawo do moderowania materiałów publikowanych przez Użytkownika, poprzez odmowę ich publikacji, na skutek naruszenia przez nie powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów.

6.9. Operator zastrzega sobie prawo do drobnej technicznej modyfikacji publikowanych przez Użytkownika materiałów, ze względów na możliwości techniczne Serwisu oraz estetykę i wygląd Serwisu.

5.10. Ze względu na cel i charakter Serwisu, zdjęcia Użytkownika, w tym przede wszystkim zdjęcie profilowe, powinny być dobrej jakości i przedstawiać aktualny wygląd Użytkownika.

5.11. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, w tym w szczególności treści, fotografie, filmy lub inne multimedia, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich Publikacji, w tym w szczególności, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji umożliwiających taką publikację oraz że przysługują mu prawa do wykorzystania wizerunku, a także oświadcza, że publikacja materiałów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

5.12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora w związku z opublikowaniem przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Operat poinformuje Użytkownika o zgłoszeniu roszczeń, a Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Operatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania zamiast Operatora, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Operatora, a także poprzez zapłacenie na rzecz podmiotu trzeciego kwot zasądzonych od Operatora prawomocnym orzeczeniem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Operatora na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

6.1. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Operatora: kontakt@zakochajsie.eu lub też pisemnie na adres Operatora:  ul. Karola Marcinkowskiego 7/2, 63-200 Jarocin.

6.2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji.

6.3. Reklamację złożoną po upływie terminu o którym mowa w pkt 6.2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

6.4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

6.5. Reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę Użytkownika,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

6.6. Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

6.7. W wezwaniu, o którym mowa w pkt 6.6. Operator wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

6.8. Reklamacja Użytkownika powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Operatora. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w ww. terminie okaże się niemożliwe Operator powiadomi Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU

 

7.1. Operator dokłada najwyższej staranności, aby usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były świadczone w sposób stały i niezakłócony, jakkolwiek Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i utratę danych z Serwisu powstałe na skutek czynników niezależnych od Operatora i bez jego winy, w szczególności za zakłócenia bądź utratę danych powstałe na skutek działania siły wyższej, niedozwoloną ingerencję w Serwis przez Użytkowników bądź inne podmioty trzecie, awarię sieci internet, awarię sprzętu.

7.2. Operator gwarantuje nawiązania relacji pomiędzy Użytkownikami, ani nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie relacji pomiędzy Użytkownikami, rodzaj tej relacji w Serwisie oraz za wydarzenia i relacje między Użytkownikami mające miejsce poza Serwisem.

7.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązującym prawie, za udostępnione przez Użytkownika materiały.

7.4. Operator nie posiada możliwości weryfikacji prawdziwości i rzetelności udostępnianych i publikowanych przez Użytkowników danych, materiałów i treści, przez co wyłącza się  odpowiedzialność Operatora za skutki ww. okoliczności.

7.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Kont powstałe na skutek okoliczności niezależnych i niezawinionych od Operatora.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Operatora wymaga podania określonych danych osobowych Użytkownika. W szczególności podanie danych osobowych wymagane jest w trakcie rejestracji Konta. Do założenia Konta wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji Konta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

8.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Usługi. Za wyraźną zgodą Użytkownika Operator może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych, marketingowych i innych wyraźnie określonych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych.

8.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.

9.2. Umowa na świadczenie usług zostaje zwarta z chwilą aktywacji Konta Użytkownika. Umowa na świadczenie Usługi Płatnej zostaje zawarta z chwilą otrzymania opłaty przez Operatora lub z chwilą otrzymania przez niego potwierdzenia uiszczenia Opłaty od operatora płatności online.  Użytkownik niezwłocznie informowany jest pocztą elektroniczną o wpływie lub potwierdzeniu wpłynięcia Opłaty za Usługę Płatną i o aktywacji Usługi Płatnej.

9.3. Do zachowania terminu określonego w pkt 9.1. wystarczy wysłanie przed jego upływem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Operatora: ul. Marcinkowskiego 7/2, 63-200 Jarocin. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

9.4. Na wyraźne żądanie Użytkownika Operator rozpocznie świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w takim przypadku Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10.1.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@zakochajsie.eu, bądź pisemnie pod adresem:  KSDG sp. z o. o. z siedzibą w Przybysławice 125A, 63-440 Raszków

10.2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmiany regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu nie powoduje modyfikacji nabytych przez Użytkownika praw.

10.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na Koncie Użytkownika oraz przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wobec Użytkownika zmiana Regulaminu jest skuteczna, jeżeli nie wypowie on umowy poprzez dezaktywację Konta w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się w Serwisie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu.

10.4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2018